La Cuchilla, República Dominicana

CONTRAPART: Fundación Hermanos por existir

OBJECTIU: Promoure l’educació i la capacitació de les persones, de manera que en un futur pròxim siguin elles mateixes les que liderin i actuïn a favor del desenvolupament familiar i social d’aquesta regió. 

La nostra tasca educativa la duem a terme a través del Centro Educativo San José, creat el 2013. Aquestes són les diferents àrees on incidim:

o TALLER D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA. Acompanya el desenvolupament infantil de nens i nenes de 2 a 7 anys en els seus primers aprenentatges. També desitja cuidar i guiar les seves famílies perquè el creixement dels infants sigui millor i col·laboratiu.
o REFORÇ ESCOLAR a infants a partir dels 8 anys, acompanyant-los en els deures.
o ALFABETITZACIÓ per ensenyar i/o reforçar la lecto-escritpura en les bases inicials de l’aprenentatge.
o BIBLIOTECA, amb l’objectiu de desvetllar l’interès per la lectura i la investigació.
o CENTRE D’INTERNET obert a nens i joves.
o FORMACIÓ CONTINUADA en diferents modalitats: tallers, xerrades, cursos, colònies d’estiu, conferències amb especialistes, etc. Aquesta
formació va dirigida a diversos col·lectius de la regió: nens, joves, pares i mares, mestres, mares joves embarassades, i població en general.

D’altra banda, a través de la Pastoral materno-infantil, iniciada a la zona l’any 2008, el nostre objectiu és disminuir la mortalitat infantil i
d’embarassades; contribuir a una millor qualitat de vida dels nadons i les mares i que, alhora, reverteixi en bé de les mateixes famílies. Volem incidir en la formació de valors, el cuido prenatal i infantil, la salut, la nutrició, els drets, les violències intrafamiliars i tot el que té a veure amb la família. Aquesta tasca arriba a unes 50 famílies.

Mensualment, a les diferents comunitats es duu a terme formació i acompanyament amb la Celebración de la Vida i amb els Encuentros de
embarazadas, a més de fer les visites domiciliàries per acompanyar les mares gestants i els nounats.