Ubicació: Potrero Santa Clara, Paraguay

CONTRAPART:  Fundación Amormar 

OBJECTIU:  Millorar i dignificar les condicions de vida de diverses famílies nombroses a la comunitat  rural de Potrero Santa Clara. Moltes d’ elles viuen en barraques molt precàries i amb males condicions higièniques o bé sense llum. A algunes  d’elles s’els propiciarà una nova vivenda; a d’altres, s’intentarà reconstrui r o ampliar la que ja disponen.